Rady a tipy

Už pri samotnej inštalácii je nutné zaistiť primeraný prístup pre čistenie a údržbu krbových kachlí či krbových vložiek, dymovodu a komína, pokiaľ tento nie je možné čistiť z iného miesta, napr. strechy alebo dvierok na tento účel určených.

Vaše krbové kachle či krbové vložky sú kvalitným výrobkom a pri normálnej prevádzke nevznikajú žiadne zásadné poruchy. Krbové kachle a spalinové cesty je potrebné pravidelne a dôkladne prekontrolovať a čistiť vždy pred a po vykurovacej sezóne.

Čistenie a všetky údržbárske práce vykonávajte vždy a výhradne, pokiaľ sú krbové kachle či krbové vložky v celkom vychladenom stave.

Dôležitá je pravidelná kontrola a výmena dielov podliehajúcich prevádzkovému opotrebeniu ich bežným užívaním a vyžadujúcich pravidelnú výmenu – tzn. diely v priamom kontakte s ohňom, ako sú šamotové dosky, tesnenia, tieniace plechy (deflektory) a pod.

Pokiaľ je šamot prasknutý, nemá to vplyv na funkciu a životnosť výrobku, pokiaľ celkom nevypadne. Šamot je nutné vymeniť aj v prípade úplného poškodenia pri vymrvení. Pri jeho výmene postupujte podľa návodu na obsluhu.

Tesnenie dverí aj skla odporúčame meniť podľa potreby v závislosti od jeho stavu a používania vašich krbových kachlí či krbových vložiek, najlepšie však každú druhú sezónu. Tesnenie však nesmie byť už vypálené, poškodené či degradované. Netesnosť spôsobuje nekontrolovaný prívod vzduchu a neregulované horenie. Pri dlhodobom tepelnom namáhaní výrobku prekurovaním môže dôjsť k trvalému poškodeniu konštrukcie krbových kachlí (krbových vložiek).

Tesnenie skla, ktoré je poškodené, stráca svoju tesniacu a dilatačnú funkciu, čo môže viesť aj k prasknutiu skla.

Pri používaní chemických čistidiel zamedzte kontaktu s tesneniami, aby nedochádzalo k ich degradácii.

Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody na výrobku vzniknuté účinkom pri použití chemických prostriedkov.

Základným pravidlom je vyberať vždy vychladený popol z (roštu) ohniska spaľovacej komory.

Pri vyprázdňovaní popolníka dbajte na to už pri naplnení zhruba spolovice, aby kužeľ popola nenarástol príliš blízko k roštu a ten sa nepoškodil prehriatím. Zároveň by popol obmedzoval vstup vzduchu potrebného pre spaľovanie. Vyprázdňovanie popolníka od popola je najlepšie robiť v celkom vychladenom stave, najlepšie pri príprave na ďalšie zakúrenie. Na čistenie popolníka alebo ohniska bez popolníka sa tiež v studenom stave dobre hodí vysávač určený na vysávanie popola s filtrom na drobné nečistoty.

A kam so samotným popolom? Drevený popol obsahuje minerály, preto ho môžete uložiť do kompostéra alebo použiť v záhradke ako hnojivo. Musí ísť o popol z dreva, ktorý nebol chemicky ošetrený.

Pozor pred vyprázdňovaním popolníka skontrolujte, či neobsahuje žeravé zvyšky paliva, ktoré by mohli spôsobiť požiar v odpadovej nádobe. Pri niektorých typoch krbových kachlí či krbových vložiek je popolník usadený v nádobe pod roštom bez možnosti bočného vyňatia. Popolník je preto nutné vyberať iba za nečinnosti vykurovacieho telesa v studenom stave. Prístup k popolníku je umožnený po odklopení roštu.

Krbové kachle a krbové vložky je potrebné vyčistiť najmenej raz za rok po vykurovacej sezóne alebo v prípade intenzívneho celoročného prevádzkovania častejšie podľa potreby. Samozrejme, záleží na tom, ako často v krbových kachliach kúrite. Všetku činnosť vykonávajte vždy a výhradne, pokiaľ sú krbové kachle či krbové vložky v celkom vychladenom stave. Pri čistení je potrebné odstrániť usadeniny v dymovodoch a spaľovacom priestore. Po konci vykurovacej sezóny vyberte voľne kladené clony pre smerovanie ťahu, pokiaľ sú pri vašom vykurovacom telese použité, tým je uľahčený prístup do priestoru nad nimi smerom k dymovodu. Vyberte stropný deflektor a šamotovú výmurovku, očistite ich a z ohniska spaľovacej komory vyzametajte alebo povysávajte všetky nečistoty, zvyšky sadzí a popola, pretože tento materiál by mohol do seba pohlcovať vlhkosť a tým spôsobovať koróziu. Čistenie (okrem skla) sa robí bez vodných prípravkov, napr. vysávaním alebo oceľovým kefovaním.

Po vyčistení zatvorte krbové kachle či krbovú vložku príslušnými posúvačmi, ak je mimo prevádzky.

Akékoľvek úpravy na vykurovacom telese sú neprípustné.

Prieduchy výmenníka je potrebné čistiť podľa potreby, aspoň 1× za 3 týždne, priloženou oceľovou kefou. Stupeň znečistenia je ovplyvnený predovšetkým vlhkosťou paliva, spôsobom obsluhy (napr. prevádzkou v úspornom režime – regulátory vzduchu uzavreté) a tiež spôsobom napojenia na vykurovaciu sústavu (pozri návod na použitie). Prieduchy výmenníka sú prístupné z priestoru spaľovacej komory. Pri krbových kachliach či krbovej vložke, kde sú použité clony pre usmerňovanie ťahu, je nutné tieto clony najprv vybrať.

Zanesený výmenník spôsobuje nadmerné zadymovanie spaľovacej komory a dym môže vniknúť do obytného priestoru. Vrstva nečistôt tiež znižuje účinnosť teplovodného výmenníka.

Úplnosť a zachovaný stav šamotovej výmurovky je nutné sledovať počas vykurovacej sezóny. Medzery medzi jednotlivými šamotovými tvarovkami slúžia ako tepelná dilatácia zamedzujúca popraskanie tvaroviek a nesmie sa akokoľvek vyplňovať, napr. výmazovou hmotou, tak ako bolo zvykom pri starších vykurovacích telesách na pevné palivá. Popraskané šamotové tvárnice nestrácajú svoju funkčnosť, pokiaľ celkom nevypadnú. V prípade zistenia vypadnutej časti šamotovej výmurovky je potrebná ich výmena.

Výmenu šamotu urobte podľa návodu na obsluhu, ktorý je súčasťou balenia krbových kachlí alebo krbových vložiek.

Najčastejší dôvod je nízka spaľovacia teplota v komore, keď nedôjde k optimálnemu dostatočnému nahriatiu celého systému. Problém spôsobuje tiež nedostatočné množstvo spaľovacieho vzduchu. Nezatvárajte preto sekundárny vzduch, ktorý zaisťuje samovoľný oplach skla a udržuje ho tak čisté. Zanášanie skla spôsobuje kúrenie mokrým drevom a tiež vplyv zlých podmienok ťahu komína.

Všetky krbové kachle a krbové vložky firmy Romotop sú opatrené oplachom skla, tzv. sekundárnym vzduchom, ktorý pomáha udržiavať počas kúrenia sklo čisté. Na zachovanie čistoty skla má vplyv popri používaní vhodného paliva, dostatočnom prívode spaľovacieho vzduchu a zodpovedajúcom komínovom ťahu aj spôsob, ako sú krbové kachle či krbová vložka obsluhované. V tejto súvislosti odporúčame prikladať iba jednu vrstvu paliva, a to tak, aby bolo palivo čo najrovnomernejšie rozprestreté po ohnisku a aby bolo čo najďalej od skla. V prípade znečistenia skla pri kúrení odporúčame zvýšiť intenzitu horenia otvorením regulátora vzduchu, čím sa väčšinou sklo samovoľne vyčistí.

Môže sa stať, že menšia časť sadzí sa prichytí na skle. Nemusíte zúfať, pokiaľ je sklo dvierok začadené, postačí vám iba vlhká handrička, ktorú ponoríte do studeného popola (popol nesmie obsahovať nečistoty, ako kamienky a pod.) a potom sklo mechanicky utrite. Keď už je sklo viacmenej čisté, vezmite noviny, kuchynskú papierovú utierku alebo vreckovku a sklo dočistite. Týmto jednoduchým spôsobom dosiahnete vynikajúce výsledky. Prirodzene vykonávajte vždy a výhradne, pokiaľ sú krbové kachle či krbové vložky v celkom vychladenom stave.

Bežne dochádza pri čistení skla krbových kachlí a krbových vložiek aj k využívaniu tekutých čistiacich prostriedkov. Tie však môžu v mnohých prípadoch, nezávisle od zloženia čistiaceho prostriedku a jeho spolupôsobenia so zvyškami spaľovania (čiastočky popola a pod.), trvalo znehodnotiť a poškodiť rôzne časti krbových kachlí alebo krbové vložky, ako napr. tesnenie, dekoračnú farbu skla, samotné sklo a pod.

Firma Romotop z tohto dôvodu pri svojich produktoch neodporúča používať akékoľvek chemické čističe a nenesie žiadnu zodpovednosť za škody vzniknuté účinkom pri použití chemických prostriedkov.

Povrch krbových kachlí či krbových vložiek je chránený žiaruvzdornou povrchovou úpravou. Žiaruvzdorná povrchová úprava nie je antikorózna. Zabráňte priamemu kontaktu s vodou, inými čistiacimi prostriedkami, abrazívnymi látkami alebo rozpúšťadlami. Všetky povrchy čistite mäkkou suchou handričkou.

Ak je potrebné prekryť odretý či poškriabaný povrch, použite na ošetrenie iba originálnu farbu v spreji podľa požadovaného odtieňa vašich krbových kachlí alebo krbovej vložky, ktorú kúpite u autorizovaných predajcov Romotop alebo priamo vo firme Romotop.

Dielce, ktoré sú mechanicky namáhané pri obsluhe, sú vystavené treniu. Trecie plochy závesov dverí a zatváracieho mechanizmu občas namažte uhlíkovým tukom alebo mazivom pre vysoké teploty. Pýtajte sa u svojho autorizovaného predajcu