ROMOTOP a životné prostredie

Ľudia využívajú oheň na zaistenie tepla už tisíce rokov. Od čias otvorených ohnísk našich predkov sa toho v porovnaní s modernými krbovými kachľami však mnoho zmenilo. Krbové kachle a krbové vložky ROMOTOP majú prepracovaný moderný systém spaľovania, ktorý pri správnom používaní zaručuje ekologické riešenie vykurovania.

Prírodný cyklus

Pri horení dreva sa produkuje podobné množstvo oxidu uhličitého (CO2), ako keď drevo tlie v lese. Životné prostredie nie je teda zaťažované nadmernou produkciou oxidu uhličitého. Znamená to, že horenie dreva nezvyšuje skleníkový efekt ako iné fosílne palivá – uhlie, vykurovací olej alebo plyn. Navyše drevo je obnoviteľným zdrojom energie, zatiaľ čo uhlie, olej a plyn majú limitované zásoby.


ROMOTOP a normy

Firma ROMOTOP vyrába ekologicky šetrné kachle a vložky, ktoré spĺňajú najprísnejšie ekologické normy. Všetky krbové vykurovacie telesá vyrábané firmou ROMOTOP s.r.o. sú skúšané podľa platných právnych a legislatívnych predpisov v súlade s EN 13 240 a EN 13 229 (európsky štandard). Vďaka tomu, že spĺňajú európsky technický štandard, nesú všetky naše kachle a vložky označenie CE „Communité Européen“. Pri výrobkoch takto označených je garantovaný nielen nižší negatívny dopad na životné prostredie, ale aj všeobecne ich vysoká akosť.


Ochrana životného prostredia – niekoľko užitočných rád výrobcov firmy ROMOTOP spol. s r. o.

S istotou možno povedať, že je na zodpovednosti každého používateľa, aby svoje vykurovacie teleso správne používal a zaistil jeho ekologický chod. Pre dosiahnutie tohto vám pripomíname niekoľko nasledujúcich zásad:

  • Zaistite, aby boli krbové kachle a vložky nainštalované správne a v súlade s odporúčaním výrobcu.
  • Pred prvým použitím krbových kachlí alebo vložiek si riadne prečítate návod na použitie.
  • Vyvarujte sa spaľovania akéhokoľvek druhu nepovoleného paliva, odpadkov, ako napr. nápojové kartóny, plasty alebo chemicky ošetrené drevo atď. Na kúrenie používajte výhradne drevo.
  • Na kúrenie používajte iba suché drevo, jeho vlhkosť by nemala byť vyššia než 20 %.
  • Naraz neprikladajte viac dreva, než je uvedené v návode na použitie (pozri maximálnu dávku paliva – nájdete v technickom liste).
  • Vzduch je nevyhnutný pre ekologické a ekonomické spaľovanie, vždy teda zaistite jeho dostatočný prísun.
  • Kúrenie cez noc nie je ani priaznivé pre životné prostredie, ani finančne výhodné. Spaľovanie dreva pri redukovanom prísune vzduchu produkuje málo tepla a zvyšuje dymové emisie, čo poškodzuje tak životné prostredie, ako aj vaše komínové teleso.
  • Nepodceňte pravidelnú údržbu vykurovacieho telesa, riaďte sa podľa pokynov v návode na používanie a odporúčaní predajcu, zaistíte tým správnu funkciu kachlí a minimalizujete negatívny dopad na životné prostredie.
Vyberte jazyk