Slovník pojmov

A

Akumulačné kachle/akumulačné prvky

Niektoré typy krbových kachlí a krbových vložiek môžu byť vybavené akumulačnými prvkami – tvárnicami, doskami, prstencami. V čase aktívneho kúrenia sa prebytočné teplo, ktoré by inak odišlo komínom, akumuluje a je uvoľňované po skončení kúrenia. Akumulačné prvky sa vyznačujú vysokou objemovou hmotnosťou až 4 kg/l.

Automatická regulácia Romotop Direct

Automatická regulácia je inteligentné technické zariadenie – optická (LED) a akustická signalizácia pre priloženie paliva, ktorá na základe teploty spalín riadi množstvo spaľovacieho vzduchu pre optimálne horenie. Vďaka automatickej regulácii dosiahnete maximálnu efektivitu výrobku, úsporu paliva a navyše predĺžite čas horenia.

Autorizovaný predajca

Autorizovaný predajca je osoba alebo firma, ktorá je preškolená a získala oprávnenie na predaj a montáž výrobkov firmy Romotop spol. s r.o. Zoznam autorizovaných predajcov nájdete na webových stránkach www.romotop.sk

C

Centrálny prívod vzduchu (CPV)

Všetky krbové kachle a krbové vložky Romotop sú vybavené „Centrálnym prívodom vzduchu“, ktorý môže byť tiež nazývaný „Prívod externého vzduchu“. V praxi to znamená, že vykurovacie teleso možno pripojiť prieduchom (ktorý musí byť stavebne pripravený – vedenie v podlahe, prieraz v stene, prieraz z pivnice a pod.) na prívod externého vzduchu zvonku, popr. inej miestnosti, tým je spaľovanie nezávislé od vzduchu v miestnosti inštalácie krbových kachlí či vložiek. Toto riešenie je vhodné najmä pri vzduchotesných budovách a budovách vybavených rekuperáciou. Pozri tiež nízkoenergetické a pasívne domy.

D

Dechtovanie komína

Usadzovanie čiernych mastných sadzí v komíne je spôsobené nedostatočným ťahom, podtlakom v komíne a nízkou teplotou komínového telesa. Odparená voda, kyseliny a ďalšie zlúčeniny začnú kondenzovať na vnútornej strane komínovej vložky pred tým, než komín opustí. Nadmerná kondenzácia s dechtom vytvára hustú hmotu – kreozot, ktorá steká a poškodzuje vaše vykurovacie teleso. Po opätovnom zakúrení sa prejavuje silným až štipľavo chemickým zápachom.

Deflektor (usmerňovací plech)

Priestor medzi hrdlom pre odvod spalín a šamotovou doskou (stropom) spaľovacej komory, kade prúdia spaliny (dym), je spravidla vybavený usmerňovacím plechom, tzv. deflektorom. Tým je docielená požadovaná teplota v mieste hrdla odvodu spalín a paralelne s efektívnym spaľovaním zvyšuje účinnosť krbových kachlí či krbovej vložky.

Double spin – systém vedenia spalín (krbové vložky)

Systém vedenia spalín Double spin bol vyvinutý firmou Romotop s cieľom získania najvhodnejšej trajektórie odvodu spalín zo spaľovacej komory do hrdla krbovej vložky/dymovodu, s cieľom dosiahnutia najmä maximálnej ekológie a optimálnej čistoty spaľovania v kombinácii so zodpovedajúcou účinnosťou a estetikou horenia.

  • Horenie je mimoriadne stabilné pri rôznych dávkach paliva. Proces horenia sa ľahko udržuje aj pri malých dávkach paliva, teda pri kúrení na nízkom výkone.
  • Pri prevádzkovaní v rozmedzí ideálneho výkonu sa stále dosahuje optimálne spaľovanie, ktoré je obvykle pri iných výrobkoch dosahované v omnoho užšom intervale. Samozrejme, ekológia prevádzky ide ruka v ruke s jeho ekonomikou.

Projektantom a ďalším odborníkom umožňujú krbové vložky svoje umiestnenie do širokého spektra stavieb s rôznymi tepelnými stratami, a to aj tam, kde obvykle krbová vložka s veľkým zasklením nebola vhodná.

Drevené brikety

Drevené brikety sú tvorené zlisovanými kúskami či drvinami dreva, pilín a hoblín (niekedy aj drobných zvyškov kôry), spravidla do tvaru valca bez pridania prímesí a bez nevhodných spojív. Sú strojovo vysušené a tiež z tohto dôvodu majú vyššiu výhrevnosť než drevo.

Drevo

Drevo je základným palivom pre krbové kachle a krbové vložky Romotop. Na dosiahnutie menovitých parametrov vykurovacieho telesa sa odporúča používať suché polená s priemerom 5 – 8 cm dĺžky 20 – 30 cm s vlhkosťou menšou než 20 % obj. hm. (optimálne 10 % obj. hm.). Vyššia vlhkosť dreva má za následok, že energia, ktorá by bola vyžiarená vo forme tepla, odbúrava túto vlhkosť, preto má drevo menšiu výhrevnosť. V 1 kg dreva s vlhkosťou 20 % sa nachádzajú 3 kW tepelnej energie.

Dymovod

Potrubie, spravidla plechové, napojené na hrdlo na odvod spalín, ktorým prúdia spaliny (dym) zo spotrebiča smerom do komína.

E

EN 13229

Európska norma pre všetky vstavané spotrebiče na vykurovanie a krbové vložky na pevné palivá, požiadavky a skúšobné metódy. Pozri ÚNMZ.

Táto európska norma stanovuje požiadavky týkajúce sa projektovania, výroby, konštrukcie, prevádzkových vlastností (účinnosť a emisie), bezpečnosti, návodov a značení vrátane súvisiacich metód skúšania typu spotrebičov na vykurovanie obytných priestorov na pevné palivá. Táto norma platí pre spotrebiče s ručnou dodávkou paliva. Tieto spotrebiče zaisťujú vykurovanie priestoru, v ktorom sú umiestnené. Okrem toho, ak sú spotrebiče vybavené ohrievačom, zaisťujú takisto ohrev úžitkovej (pitnej) vody a/alebo vody k ústrednému vykurovaniu. V týchto spotrebičoch sa môžu v súlade s návodmi výrobcu spotrebiča spaľovať buď pevné minerálne palivá, rašelinové brikety, prírodné alebo opracované drevené polená alebo kombinácie týchto palív.

Všetky krbové kachle a krbové vložky, ktoré sú prevádzkované v Európskej únii, musia bezpodmienečne spĺňať požiadavky tejto normy.

EN 13240

Európska norma pre všetky spotrebiče na pevné palivá na vykurovanie obytných priestorov, požiadavky a skúšobné metódy. Pozri ÚNMZ.

Táto európska norma stanovuje požiadavky týkajúce sa projektovania, výroby, konštrukcie, prevádzkových vlastností (účinnosť a emisie), bezpečnosti, návodov a značení vrátane súvisiacich metód skúšania typu spotrebičov na vykurovanie obytných priestorov na pevné palivá. Táto norma platí pre spotrebiče s ručnou dodávkou paliva. Tieto spotrebiče zaisťujú vykurovanie priestoru, v ktorom sú umiestnené. Okrem toho, ak sú spotrebiče vybavené ohrievačom, zaisťujú takisto ohrev úžitkovej (pitnej) vody a/alebo vody k ústrednému vykurovaniu. V týchto spotrebičoch sa môžu v súlade s návodmi výrobcu spotrebiča spaľovať buď pevné minerálne palivá, rašelinové brikety, prírodné alebo opracované drevené polená alebo kombinácie týchto palív.

Všetky krbové kachle a krbové vložky, ktoré sú prevádzkované v Európskej únii, musia bezpodmienečne spĺňať požiadavky tejto normy.

Etiketa

Pozri výrobný štítok.

H

Hrdlo na odvádzanie spalín

Horný či zadný, spravidla liatinový vývod, nazývaný aj ako „komínček“, určený na pripojenie dymovodu a umožňujúci voľné odvádzanie spalín smerom do komína.

I

Inverzia teploty vzduchu

Inverzia teploty vzduchu, alebo teplotná inverzia, je meteorologický jav, keď teplota vzduchu v niektorej vrstve dolnej atmosféry s výškou neklesá, ale stúpa.

Jedným z následkov inverzie teploty vzduchu je výrazné zvýšenie koncentrácie škodlivín z výfukov a komínov v nehybnej prízemnej vrstve vzduchu. Teplotná inverzia sa správa ako zádržná vrstva, v ktorej sa koncentrujú škodlivé látky z lokálneho kúrenia, dopravy a ďalších zdrojov.

K inverzným situáciám, trvajúcim mnoho dní, niekdy aj týždňov, dochádza spravidla v jesenných a zimných mesiacoch. Charakteristická je nízka oblačnosť zahaľujúca nížiny, zatiaľ čo vystupujúce horské oblasti sa tešia jasnému a teplému počasiu. Rozrušenie inverzie spôsobí väčšinou až prechod výraznejšieho atmosférického frontu a s ním spojeného prúdenia.

K

Kachliarsky tmel

Tmel odolávajúci teplotám od −20 °C do 1 200 °C. Používa sa na tmelenie prasklín a škár šamotových výplní kachlí a krbov, kachlí, kotlov, pecí, komínových prírub, dymovodov, škár otvorených ohnísk a pod. Kachliarsky tmel sa tiež hojne využíva na zaistenie tesniacej šnúry vo dverách ohniska. Čas jeho úplného vytvrdenia v závislosti od teploty a hrúbky škáry je cca 24 hodín.

Kachliarsky tmel je bežne dostupný v špecializovaných predajniach kúpite u autorizovaných predajcov alebo priamo vo firme Romotop.

Keramizované žiaruvzdorné sklo

Sklo pre krbové kachle či krbové vložky sa vyrába zo špeciálnej priehľadnej keramiky, čo mu dodáva požadovanú vysokú teplotnú odolnosť. Použitie bežne dostupného skla nie je možné, pretože sklo na kachliach či vložke je v priamom kontakte s ohňom v ohnisku, tým by okamžite došlo k jeho poškodeniu.

Pre naše krbové kachle a krbové vložky používame keramizované žiaruvzdorné sklo ROBAX® od výrobcu SCHOTT, ktoré je transparentné a teplotne extrémne odolné. Ide o sklo, ktoré má nízku teplotnú rozťažnosť a používa sa teda v prostredí, kde je vystavené vysokej teplote, najmä pre dvere ohniska krbových kachlí, krbových vložiek a ochranných stien pre otvorené krby, žiaruvzdorné varné a indukčné dosky a pod.

Komín

Existujú rôzne druhy komínov, ako sú murované, antikorové, zložené z modulárnych zostáv. Stav komínového telesa, jeho konštrukčné riešenie, tak ako aj patričné napojenie na krbové kachle či krbovú vložku, má zásadný vplyv na správne fungovanie výrobku. Predpokladom pre dobrú funkciu krbových kachlí či krbových vložiek je vhodný komín (minimálny prierez, ťah komína, tesnosť a pod.). Za stav komína zodpovedá majiteľ nehnuteľnosti, z toho dôvodu je tiež plne zodpovedný zaistiť periodické revízie a jeho údržbu.

Komínová klapka

Do komína a takisto aj do dymovodu pri pripojení krbových kachlí či krbových vložiek možno nainštalovať dielec vybavený klapkou. Táto klapka slúži na reguláciu ťahu, pokiaľ je príliš veľký, alebo na zastavenie prúdenia vzduchu, pokiaľ se vo vykurovacom telese nekúri, aby prirodzený ťah komína neochladzoval budovu a neodsával teplo.

Konvekcia tepla

Konvekcia označuje prúdenie. Pozri Šírenie (a prenos) tepla prúdením.

Korpus

Nosný zvarenec krbových kachlí alebo krbových vložiek, na ktoré sú montované ďalšie dielce, ako napr. dvere ohniska, dvierka drevníka, pánty, keramické, kamenné alebo iné príslušenstvo a pod.

Krbová vložka

Krbová vložka je zo stavebného hľadiska neoddeliteľnou súčasťou stavby a je určená na zabudovanie do krbov v rôznych interiéroch (byty, domy, rekreačné objekty, reštaurácie atď.). Na tomu sa musí prihliadnuť pri výbere, projektovaní a inštalácii samotného vykurovacieho telesa. Krbová vložka je uzavretá v tzv. obmurovke, ktorá môže byť realizovaná s použitím rôznych materiálov, prírodných aj umelých. Na obmurovku, respektíve na jej vyhotovenie, sú kladené zákonné požiadavky, preto je nutné zveriť realizáciu odborníkovi, pozri autorizovaný predajca Romotop, ktorý zaistí, aby bola urobená v súlade s legislatívnymi požiadavkami.

Krbové kachle

Krbové kachle sú zo stavebného hľadiska na budove nezávislé vykurovacie teleso, z čoho plynie zásadný rozdiel oproti krbovej vložke. Inštalácia krbových kachlí je jednoduchá a rýchla a robí sa „nasucho“. Krbové kachle sa vyrábajú v mnohých tvaroch, veľkostiach a variantoch a sú určené na inštaláciu do rôznych interiérov (byty, domy, rekreačné objekty, reštaurácie atď.). Obklad krbových kachlí možno zvoliť keramický, kamenný či z oceľového plechu. Inštalácia musí byť urobená autorizovanou osobou.

L

Liatina (liatinové diely)

Liatina sa vyrába zo surového železa v kombinácii s liatinovým a oceľovým šrotom s prímesou koksu a vápenca. Vďaka vysokej odolnosti proti tlaku a teplote býva používaná pri krbových kachliach a krbových vložkách Romotop na vysoko namáhané časti v priamom kontakte s ohňom v ohnisku, ako sú roštnice, rošty, zarážky, hrdlo na odvod spalín a pod.

M

Maximálny prevádzkový pretlak vody

Medzná hodnota pretlaku vody, pri nej môže byť spotrebič (krbové kachle či krbová vložka) bezpečne prevádzkovaný.

Menovitý tepelný výkon

Celkový tepelný výkon spotrebiča/vykurovacieho telesa, stanovený výrobcom a dosiahnutý pri skúšobných podmienkach spaľovania daného skúšobného paliva. Menovitý tepelný výkon sa uvádza v kilowattoch kW. Udáva množstvo tepla odovzdaného krbovými kachľami či vložkou do priestoru za jednu hodinu (kWh) pri spálení určitého množstva paliva (dreva).

N

Nízkoenergetické a pasívne domy

Typové projekty, navrhnuté ako nízkoenergetické či pasívne (rodinné) domy, ktoré sa vyznačujú veľmi nízkou energetickou náročnosťou na vykurovanie. Nevyužíva sa tu žiadne technicky náročné zariadenie, ale zníženie tepelných strát sa zaisťuje prostredníctvom dôkladnej izolácie, ktorá v miestnostiach dokáže udržať príjemné teploty počas celého roka.

Pokiaľ si prajete krbové kachle alebo krbové vložky inštalovať v nízkoenergetickom dome, spravidla je potrebný k vykurovaciemu telesu prívod externého vzduchu. Pred kúpou vykurovacieho telesa toto konzultuje s vaším predajcom.

Nominálny výkon

Nominálny výkon je taký, pri ktorom boli krbové kachle či krbové vložky homologované v skúšobnom laboratóriu. Pri tomto výkone platia údaje o účinnosti a emisiách, uvedené v technickom liste návodu na používanie a na výrobnom štítku.

O

Odpad

Na vykurovanie krbových kachlí či krbovej vložky Romotop nikdy nepoužívajte ako palivo „bežný domový odpad“ alebo horľavé kvapaliny, koks, uhlie ani odpady typu: drevotrieskové dosky, umelé hmoty, vrecúška, napúšťané drevo alebo samostatné hobliny, piliny ani pelety.

Spaľovanie takýchto materiálov nielen vysoko znečisťuje životné prostredie nás všetkých, ale tiež poškodzuje krbové kachle (krbové vložky) aj komín! V prípade sťažností či reklamácií možno spaľovanie odpadov odhaliť zo vzorky vnútorného povrchu spaľovacej komory.

Ohnisko

Priestor spaľovacej komory v krbových kachliach či krbových vložkách, v ktorom sa spaľuje palivo pri vysokých teplotách. Ohnisko krbových kachlí a krbových vložiek Romotop je vyložené šamotovou výmurovkou, aby bol priamy žiar z ohňa odtienený od oceľového plechu ohniska.

Oplach skla

Pozri sekundárny vzduch.

Oxid uhoľnatý (CO)

Oxid uhoľnatý je bezfarebný plyn bez chuti a zápachu, nie je dráždivý, ale z pohľadu ľudského zdravia veľmi nebezpečný a prudko jedovatý. Je ľahší než vzduch, ale so vzduchom sa mieša. Vzniká pri nedokonalom spaľovaní, pokiaľ je teplota spaľovania príliš nízka, tzn. čas horenia v spaľovacej komore je príliš krátky alebo nie je k dispozícii dostatok kyslíka – prísunu vzduchu. Nepatrné množstvo môže pri vdychovaní spôsobiť veľké zdravotné problémy.

P

Palivo

Palivo je hmota, v ktorej je nazhromaždená energia a pomocou oxidácie vo forme spaľovania/horenia je táto energia uvoľňovaná vo forme tepla. Drevo je najekonomickejšie a najviac používané palivo pre krbové kachle a krbové vložky.

Podstavné sklo/podstavný plech

Podstavné sklo či podstavný plech slúži na ochranu horľavého povrchu podlahy pred vykurovacím telesom, na ktorú by mohli spadnúť iskry či iný žeravý materiál z ohniska a tak ju poškodiť. Podstavné sklo a podstavný plech dodávame v rôznych tvaroch.

Popol

Popol sú sypké, nezhorené zvyšky horľavých tuhých látok – kurivá, palivá. Pokiaľ je popol svetlý či biely, je to znak toho, že spaľovanie prebieha efektívne.

Drevený popol vzhľadom na relatívne vysoký obsah draslíka v drevnej hmote obsahuje značné množstvo uhličitanu draselného (tzv. potaša), ktorý sa v minulosti z drevného popola vyrábal. Dodnes je popol z dreva považovaný za dobré draselné hnojivo.

Popolník v krbových kachliach (krbových vložkách)

je neoddeliteľnou súčasťou všetkých zariadení so spaľovaním pevných palív. Slúži na hromadenie nespálených zvyškov, tzn. popola – vznikajúcich pri horení dreva, ktorý do popolníka prepadáva roštom. Popolníky v krbových kachliach a krbových vložkách sú vyberateľné. Vynášajte ich vždy vo vychladenom stave vykurovacieho telesa.

Primárny vzduch

Konštrukcia krbových kachlí a krbových vložiek Romotop zaručuje prívod dostatočného množstva primárneho a sekundárneho spaľovacieho vzduchu do komory.

Primárny vzduch pomáha rozhoreniu dreva, je privádzaný do ohniska spaľovacej komory, priamo horiaceho paliva (k plameňu) spravidla cez popolník a rošt, okolo spodnej hrany dvierok a slúži na prvotnú spaľovaciu reakciu. Reguláciou množstva vzduchu vstupujúceho do procesu spaľovania riadime aj rýchlosť horenia/spaľovania.

Plne otvorený prívod primárneho vzduchu spôsobuje „rozdúchavanie“ ohňa a je teda vhodný iba pri rozhorení/zapálení/rozkurovaní. Po zakúrení a uvedení krbových kachlí či vložiek na prevádzkovú teplotu je vhodné prívod primárneho vzduchu obmedziť na najmenšiu možnú mieru, aby sme zvýšili účinnosť horenia a uprednostnili sekundárny vzduch.

Prisávaný „falošný“ vzduch

V prípade poškodenia tesnenia dverí či skla, či jeho degradáciou z dôvodu teplotného namáhania vypálením či mechanickým opotrebením pri bežnom používaní, alebo pri nedovretí dverí ohniska, vstupuje prisávaný vzduch do procesu spaľovania v krbových kachliach či vložke. Netesnosť spôsobuje nekontrolovaný prívod vzduchu a neregulované horenie. Zjednodušene „falošný“ prisávaný vzduch spôsobuje, že sa spaľovanie nedá regulovať, plamene v ohnisku nemožno utlmiť ani rozhorieť (horí stále rovnako) a znižuje tým účinnosť vykurovacieho telesa.

Pri dlhodobom tepelnom namáhaní výrobku prekurovaním môže dôjsť k trvalému poškodeniu konštrukcie krbových kachlí (krbových vložiek).

R

Regulačné mriežky

Časti vstupných a výstupných otvorov na rozvádzanie a nasmerovanie prietoku vzduchu pri konvekcii.

Regulátor prívodu spaľovacieho vzduchu – primárny, sekundárny

Ručný ovládač alebo automatické regulačné zariadenie na prívod spaľovacieho vzduchu – primárneho či sekundárneho.

Regulátor ťahu

Zariadenie slúžiace na obmedzenie prúdenia vzduchu a súčasne umožňuje reguláciu ťahu komína. Pokiaľ má komín príliš veľký ťah a tým pádom vykurovacie teleso vyšší výkon, než je potrebné, dôjde k regulácii ťahu. Náš odborný predajca vám v prípade vzniknutých problémov podá viac informácií. Pozri tiež komínová klapka.

Regulovateľný (Vykurovací) výkon

Každé vykurovacie teleso má okrem svojho nominálneho výkonu aj výkon regulovateľný – rozmedzie tepla, ktoré sú krbové kachle či vložka schopná pri správnom postupe prikladania a regulácii vzduchu odovzdať. Ide o rozsah výkonu, keď krbové kachle alebo vložka fungujú v správnych, tzn. optimálnych emisných hodnotách.

Rošt (Roštnica)

Časť vnútorného, spodného priestoru v ohnisku, na ktoré sa vkladá palivo a z ktorej prepadajú pevné zvyšky spaľovania do popolníkovej zásuvky alebo do popolníka. Cez rošt tiež preteká spaľovací vzduch. Rošty (roštnice) sú vysoko namáhané časti v priamom kontakte s ohňom v ohnisku, preto sú v krbových kachliach a krbových vložkách Romotop kvalitné liatinové.

Pozri tiež Liatina.

Rozhorenie/Zapálenie/Rozkurovanie

Použite dostatočné množstvo paliva a postup zapálenia „zhora“, čo umožní vykurovaciemu telesu dostať sa na prevádzkovú teplotu bez toho, aby ho bolo nutné otvoriť a priložiť skôr, než vyhorí prvá dávka paliva. Pri správnom zakúrení zostanú v ohnisku iba žeravé uhlíky.

  • Pri krbových kachliach a krbových vložkách s roštom – do priestoru ohniska vložte najprv pokrčený papier a naň navrstvite drevené triesky a drobné kúsky dreva. Na podpálenie je možné použiť pevný podpaľovač.
  • Pri krbových kachliach a krbových vložkách bez roštu – sa na horenie využíva iba sekundárny vzduch, preto do priestoru ohniska najprv vložte drevené polená, potom drobnejšie kúsky dreva a nakoniec drevené triesky a papier.

Po zapálení nechajte oheň voľne rozhorieť pri otvorených vzduchových regulačných prvkoch (primárny vzduch). Len čo sa oheň rozhorí a ťah je dostatočný, možno priložiť väčšie polená bez obáv zo zadymenia. Prikladajte maximálne stanovené množstvo paliva, závislého od menovitého výkonu krbových kachlí či krbovej vložky.

S

Sadze

Sadze sú tmavý prachový nános nespálených palivových zvyškov, ktoré obsahujú zvyškový uhlík v rôznej forme, ako napríklad decht. Vznikajú zvlášť pri spaľovaní na uhlík bohatých organických palív za nedostatočné, tzn. príliš nízke teploty spaľovania a hromadia sa v komíne.

Sadze zanášajúce pri zlom spôsobe spaľovania vnútorné povrchy ohniska znižujú účinnosť vykurovacieho telesa. Zvýšená miera usadzovania sadzí na skle dverí či na stenách ohniska značí nedokonalé spaľovanie. Sadze sú horľavé, a pokiaľ sa usadia vo väčších množstvách napríklad v komíne, môže dôjsť k jich zapáleniu, prípadne k výbuchu.

Sálanie

Sálanie (vyžarovanie, radiácia) je fyzikálny proces, pri ktorom látka vyžaruje, vydáva do priestoru energiu vo forme elektromagnetického žiarenia. Energia, ktorá je sálaním vyžarovaná, závisí od niekoľkých faktorov: teplota telesa, farba povrchu a obsah plochy. Pozri Šírenie a prenos tepla sálaním (vyžarovaním, radiáciou).

Sekundárny vzduch

Sekundárny vzduch umožňuje účinnejšie spaľovanie paliva, čím zvyšuje výhrevný výkon vykurovacieho telesa a zásadne sa podieľa na znížení množstva znečisťujúcich látok unikajúcich do ovzdušia. Paralelne jeho prítomnosťou dochádza k tzv. valeniu (strhávaniu) studeného vzduchu po vnútornej strane čelného skla. Zjednodušene oplachuje sklo ohniska od sadzí, ktoré je vďaka tomu čistejšie, celkové spaľovanie ekonomickejšie a zároveň ekologickejšie. Ide o vzduch, ktorý je privádzaný do priestoru nad horiace palivo, popr. na sklo zhora, a zúčastňuje sa na druhotnom horení spalín.

Sériové číslo výrobku Romotop

Sériové číslo výrobku Romotop je unikátny číselný a písmenový kód desaťmiestneho formátu, jedinečné pre každé krbové kachle či krbovú vložku firmy Romotop. Sériové číslo slúži na identifikáciu jednotlivých výrobkov konkrétneho konštrukčného vyhotovenia.

Sériové číslo výrobku Romotop nájdete v záručnom liste „etiketa, žltý štítok od výrobcu“, popr. je uvedené na odovzdávacom protokole, ktorý ste získali od svojho predajcu spoločne s kúpou krbových kachlí či krbových vložiek. Možno ho tiež vyčítať z výrobného plechového štítku (alebo na hliníkovej samolepiacej etikete) priamo na výrobku na zadnom plášti, poprípade v priestore drevníka krbových kachlí, pri krbových vložkách je situovaný v priestore pod popolníkom. Pozri tiež výrobný štítok.

Sklo

Pozri Keramizované žiaruvzdorné sklo.

Spalinová cesta

Spalinová cesta je priestor v hornej časti krbových kachlí či krbovej vložky, kade prúdia spaliny (dym). Tesne nad spaľovacou komorou sú spravidla umiestnené clony, čiže deflektory a ďalšie prvky, ktoré slúžia na to, aby spaľovanie bolo efektívne a teplo, jednoducho povedané, neutieklo do komína. Spalinové cesty pri všetkých výrobkoch firmy Romotop sú navrhované a ďalej konštruované tak, aby mali krbové kachle či krbové vložky čo najvyššiu účinnosť a čo najnižšie emisie.

Spaliny

Produkty spaľovania, ktoré odchádzajú zo spotrebiča hrdlom na odvádzanie spalín do dymovodu (do komína).

Spaľovací vzduch

Spalovací vzduch je privádzaný do ohniska a umožňuje proces horenia, tzn. spaľovanie. Reguláciou množstva vzduchu vstupujúceho do procesu spaľovania riadime aj rýchlosť horenia/spaľovania. Pokiaľ nie je zaistený dostatočný prísun vzduchu privádzaného do spaľovacej komory, dochádza k nedokonalému spaľovaniu. Pozri Primárny vzduch a sekundárny vzduch.

Spaľovanie dreva

Spaľovaním, tzn. pôsobením tepla, sa drevo rozkladá na spaliteľné plyny a následne sú tieto plyny zmiešané s kyslíkom (privedeným spaľovacím vzduchom) a spálené. Dôkazom toho, že boli vzniknuté plyny správne spálené, je vznik viditeľného plameňa. Čím je farba plameňa svetlejšia – žltobiela, niekdy až do modra, tým je spaľovanie kvalitnejšie. Pokiaľ sú plamene tmavožlté až červené, dochádza k zlému spaľovaniu z dôvodu malého prísunu vzduchu a nedostatočnému vyhoreniu vzniknutých plynov, ktoré odchádzajú vo veľkej miere nevyužité do komína.

K zmieňovanému vyhorievaniu plynov dochádza vždy, napr. keď si pri táboráku opekáte špekáčiky. Bez toho by drevo nemohlo horieť.

Š

Šamot/šamotová výmurovka spaľovacej komory

Výstelke spaľovacej komory sa hovorí „šamoty“ alebo „šamotová výmurovka“. Šamot je žiaruvzdorná hmota používaná na výmurovky kachlí, ktoré musia odolávať vysokému žiaru (okolo 1 650 °C). Šamot je pri výrobe vypaľovaný pri vysokých teplotách, pričom dochádza k reakcii a spojeniu jednotlivých zložiek keramickou väzbou. Táto keramická väzba šamotu prepožičiava vynikajúcu teplotnú odolnosť, nízku teplotnú rozťažnosť a akumulačnú schopnosť, čo sú vlastnosti, ktoré sú veľmi vhodné na výstelku spaľovacej komory a ktoré ostatné takto používané materiály, ako napr. vermikulit či žiaruvzdorný betón, nedosahujú v rovnakej miere. Ďalšou prednosťou je jeho odolnosť proti korózii, ktorej tvarovky na báze cementu nie sú schopné konkurovať. Prímesi rôznych prvkov dodávajú šamotu farbu – bielu, žltú, sivú, typicky hrdzavú až čiernu.

Šamotová výstelka spaľovacej komory slúži na to, aby bol priamy žiar z ohňa odtienený od oceľového plechu ohniska. V krbových kachliach a krbových vložkách Romotop nájdete vždy pravý šamot v jeho najkvalitnejšej podobe – lisovaných tvarovkách.

Šírenie a prenos tepla prúdením (konvekciou).

Prenos tepla konvekciou, čiže prúdením, sa zakladá na prúdení vzduchu, ktorý sa v blízkosti vykurovacieho telesa ohreje, získa energiu a princípom „teplo ide hore a chlad ide dolu“ dochádza k cirkulácii a prúdeniu takto ohriateho vzduchu. Vzájomným pohybom jednotlivých častí, ktoré majú odlišnú teplotu a teda rôznu hustotu vnútornej energie, sa prenáša teplo.

Šírenie a prenos tepla sálaním (vyžarovaním, radiáciou)

Krbové kachle alebo krbové vložky majú schopnosť odovzdávať teplo pomocou sálania, čiže vyžarovaním či radiáciou. Za najzdravšie teplo vzhľadom na konštrukčné riešenie krbových kachlí a vložiek Romotop sa považuje také, ktoré bolo vyžiarené cez keramiku. Tento druh prenosu tepla neohrieva vzduch, ale ohrieva povrch všetkých vecí, na ktoré žiarenie dopadá. Pozri pojem Sálanie.

T

Teplovodný výmenník

Krbové kachle a krbové vložky môžu byť vybavené teplovodným výmenníkom, ktorý je ďalej napojený na teplovodnú vykurovaciu sústavu v budove. Teplo z horenia dreva sa cez teplovýmennú plochu odovzdáva do vody, ktorá prúdi cez výmenník. Typov výmenníkov existuje celý rad a je nutné jeho výber prispôsobiť účelu použitia a vlastností budovy, preto je nutné konzultovať s predajcom a kúrenárom. Existujú modely krbových vložiek, ktoré sú vybavené zadným prikladaním, tým pádom je možné skladovať drevo a prikladať z technickej miestnosti a aj napriek tomu sa tešiť z pohľadu na plamene ohňa z obývacej miestnosti.

Terciárny vzduch

Terciárny vzduch je rovnako ako sekundárny privedený nad palivo a má aj rovnaký účel – premiešanie a spálenie spáliteľných plynov. Pozri sekundárny vzduch.

Termostatický dochladzovací poistný ventil (BVTS)

Dochladzovací poistný ventil je zariadenie, ktoré sa inštaluje na krbové kachle alebo krbové vložky s teplovodným výmenníkom ako bezpečnostný prvok proti prehriatiu a prekúreniu výmenníka. Ventil pracuje automaticky podľa teploty na snímači. Otvorením prívodu chladiacej vody odvádza teplo z dochladzovacieho výmenníka spotrebiča a tým ho chráni pred prehriatím. V prípade havarijnej situácie zaliatím podávača paliva vodou zabráni vznieteniu paliva v zásobníku. Ide o jeden z mnohých bezpečnostných prvkov na teplovodných kachliach a vložkách Romotop. Niekedy je tiež označované ako „ochladzovacia slučka“.

Tesniaca šnúra

Tesniace šnúry rôznych typov v kvalite tkanej či pletenej – tvarom ploché, profilové, lemované s drôteným opletením, dutinky, samolepiace a pod. sa využívajú pri usadzovaní žiaruvzdorného skla a na utesnenie dverí ohniska krbových kachlí a krbových vložiek. Vďaka tomu je zamedzené úniku nepríjemného dymu do miestnosti. Sú vyrobené zo špeciálnych sklenených vlákien a odolávajú teplote až do 600 °C. Na základe týchto svojich vlastností sú výrobcom označované ako žiaruvzdorné. Tesniaca šnúra je vo dverách ohniska často zaistená, podlepená kachliarskym tmelom.

Triple pass

Patentovaný systém triple pass, čiže trojitý priechod spalín, vyvinutý firmou Romotop zásadne zvyšuje účinnosť výmenníka krbových vložiek a krbových kachlí Romotop. Zjednodušene sa dá povedať, že rovnaké množstvo spalín uvoľnené spaľovacou komorou prejde spalinovou cestou okolo výmenníka postupne celkovo trikrát. Pri tejto trojnásobne dlhšej ceste dokáže výmenník odobrať maximálne množstvo tepla, ktoré výmenník štandardného riešenia, a tým výrazne šetrí celkové náklady na vykurovanie objektu. Rozdiel oproti štandardnému riešeniu je zvýšenie účinnosti krbových kachlí či vložiek Romotop až o 10 %.

Ť

Ťah komína

V komíne vzniká vďaka komínovému efektu podtlak, ktorý spôsobuje prúdenie smerom hore. Toto prúdenie je nevyhnutné pre odťah spalín – dymu z horenia. Ťah komína je tvorený rozdielnymi teplotami prieduchu medzi horným a spodným otvorom komína. Dostatočný ťah komína je ovplyvňovaný údržbou – pokiaľ je prieduch zanesený, nemôže dobre ťahať a tiež vonkajšími podmienkami v prechodnom období, respektíve pri vyšších vonkajších teplotách nad 15 °C, pri daždivých a vlhkých dňoch, pri prudkom nárazovom vetre, môže podľa okolností dôjsť k zhoršeniu komínového ťahu (odťahu spalín z krbových kachlí či vložiek).

Predpokladom pre dobrú funkciu krbových kachlí či krbových vložiek je vhodný komín (minimálny prierez, ťah komína, tesnosť a pod.). Pred postavením vykurovacieho telesa sa preto poraďte s príslušným kominárom. Hodnoty pre komín sú priložené v technickom liste každých krbových kachlí či krbových vložiek Romotop. V prípadoch, keď je ťah komína príliš vysoký, je vhodné nainštalovať vhodnú komínovú klapku alebo regulátor ťahu komína. Príliš vysoký ťah môže byť zdrojom problémov pri prevádzke napr. príliš intenzívnym spaľovaním, vysokou spotrebou paliva a tiež môže viesť k trvalému poškodeniu krbových kachlí.

Ú

Účinnosť krbových kachlí a vložiek

Pomer celkového tepelného výkonu a celkového tepelného príkonu v priebehu času skúšania, vyjadrený v percentách, tzn. koľko tepelnej energie sú krbové kachle či krbové vložky schopné vygenerovať pri spaľovaní dreva za určitej vlhkosti. Čím vyššia je hodnota účinnosti, tým viac tepla získame.

ÚNMZ – Úrad pre technickú normalizáciu, metrológiu a štátne skúšobníctvo

Hlavným poslaním ÚNMZ je zabezpečovať úlohy vyplývajúce zo zákonov Českej republiky upravujúcich technickú normalizáciu, metrológiu a štátne skúšobníctvo a úlohy v oblasti technických predpisov a noriem uplatňovaných v rámci členstva ČR v Európskej únii.

V

Vermiculit/skamolex

Nehorľavý izolačný materiál s teplotnou odolnosťou až 1 100 °C, chýba mu však akumulačná schopnosť. Tento materiál dobre odoláva teplotným šokom, je odolný proti mechanickému poškodeniu, a preto je popri šamote často využívaný ako tepelnoizolačná výstelka vysoko namáhaných konštrukcií do priameho styku s plameňom. Pozri tiež Deflektor.

Vetracie a revízne otvory

Vetracie a čistiace otvory slúžia na odvetrávanie obmurovky krbovej vložky (dané zákonom – nutné konzultovať s predajcom) a tiež pre prístup k zabudovaným prvkom, aby bolo možné vykonávať čistenie a pravidelnú údržbu regulačných prvkov. Na to slúžia napr. revízne dvierka na teplovodných výmenníkoch, pozri teplovodný výmenník.

Vypaľovanie ochranného laku (barvy)/prvé zakúrenie

Pri prvých cykloch kúrenia sa farba na vykurovacom telese vytvrdzuje a môže zapáchať. Z toho dôvodu je potrebné kúriť na max. prípustný výkon krbových kachlí či krbových vložiek. Pri prvých 4 – 5 cykloch kúrenia dobre vetrajte miestnosť s vykurovacím telesom a izolujte od ostatných miestností, aby sa zápach nešíril, prípadne zabezpečte neprítomnosť drobného zvieratstva alebo vtákov v priestore obsahujúcom výpary laku, odporúča sa tiež v tom čase vypnúť okysličovanie akvárií. Len čo je farba vypálená, tento jav pominie, už nezapácha.

Pozri tiež Prvé uvedenie krbových kachlí či vložiek do prevádzky vo Všeobecnom návode na inštaláciu a obsluhu krbových kachlí či krbových vložiek firmy Romotop spol. s r.o.

Výrobný štítok

Na výrobnom štítku sú uvedené základné informácie spojené s krbovými kachľami alebo krbovou vložkou Romotop: názov a sídlo výrobcu, sériové číslo (ktoré je veľmi dôležité z dôvodu presnej identifikácie výrobku v reklamačných prípadoch či pri objednávkach ND), informácie o výkone, účinnosti a emisných parametroch výrobku, čo sú údaje dôležité pre kominára.

Výrobný plechový štítok (príp. hliníková samolepiaca etiketa) je pripevnený na zadnom plechovom plášti alebo v priestore drevníka na krbových kachliach, na krbových vložkách je umiestnený v priestore pod popolníkom. Pozri tiež Sériové číslo výrobku Romotop.

Vysokopevnostná oceľ (legovaná oceľ)

Vysokopevnostný plech vzniká tzv. legovaním. Legovanie (z lat. Ligare = spájať, zväzovať) označuje metalurgický postup, pri ktorom sa cielene primiešavajú legujúce prvky k hlavnému kovu či zliatine kovov s cieľom zlepšenia jeho úžitkových vlastností, najmä mechanické vlastnosti a tvrdosť. Príkladom je výroba ocele.

Legovaná oceľ vzniká pridaním iných kovov (prvkov) do nízkouhlíkovej ocele. Najčastejšie je to molybdén, mangán, nikel, chróm, vanád a kremík. Rozlišujú sa ocele nízkolegované (do 4 % iných kovov) a vysokolegované.

Vyberte jazyk